Терапевтични показания

Rozor® е показан като заместваща терапия при възрастни пациенти като допълнение на диетата за лечение на първична хиперхолестеролемия, адекватно контролирана с отделните вещества, прилагани едновременно в същите дози, както при фиксираната дозова комбинация, но като отделни продукти.

BG-VIA-36 (08/2023)

Механизъм на действие

Механизъм на действие: комбинация от активни вещества с различен механизъм на действие за ефективно понижаване на общия холестерол и LDL-C3

Видео:

Статините са конкурентни инхибитори на HMG CoA редуктазата в хепатоцитите – ограничаващ скоростта ензим, който превръща 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А до мевалонат, прекурсор на холестерола. Така статините намаляват синтеза на холестерол в черния дроб.1,2

Езетимиб инхибира чревната абсорбция на холестерол и свързаните с него растителни стероли чрез NPC1L1 – чревен холестеролов транспортен протеин, който е отговорен за обратното поемане в тънките черва на холестерол и фитостероли.3,4

Механизъм на действие

Адаптирано по: Davies JT, et al. 20161 и Betters JL, Yu L. 20103

HMG CoA, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A: 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А

NPC1L1, Niemann-Pick C1-Like 1: Niemann-Pick-C1-подобен 1

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

 1. Davies JT, et al. Current and Emerging Uses of Statins in Clinical Therapeutics: A Review. Lipid Insights. 2016;9:13-29.
 2. Catapano AL, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016;37(39):2999-3058.
 3. Betters JL, Yu L. NPC1L1 and Cholesterol Transport. FEBS Lett. 2010;584(13):2740-7.
 4. Toth PP, et al. Update on the Efficacy and Safety of Combination Ezetimibe Plus Statin Therapy. Clin Lipidol. 2010;5(5):655 684.

Ефикасност

Ефикасност: Сигнификантно понижени нива на LDL-C – розувастатин/езетимиб спрямо симвастатин/езетимиб1

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ GRAVITY (Gauging the lipid effects of RosuvAstatin plus ezetimibe Versus sImvastatin plus ezetimibe TherapY):1

Cравнение на ефикасността и профила на безопасност на розувастатин 10 или 20 mg плюс езетимиб 10 mg с тази на симвастатин 40 или 80 mg плюс езетимиб 10 mg при пациенти с висок сърдечно-съдов риск.

Дизайн на проучването:

Ефикасност
Адаптирано по: Ballantyne CM, et al.20141

Изходни характеристики на пациентите:

Ефикасност
Адаптирано по: Ballantyne CM, et al.20141

Резултати от проучването:

Ефикасност
Адаптирано по: Ballantyne CM, et al.20141

С едновременното приложение на розувастатин 10 mg или 20 mg плюс езетимиб повече пациенти постигат прицелните стойности на LDL-С в сравнение със симвастатин 40 mg или 80 mg плюс езетимиб.1

Ефикасност
Адаптирано по: Ballantyne CM, et al.20141

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

 1. Ballantyne CM, et al. Efficacy, safety and effect on biomarkers related to cholesterol and lipoprotein metabolism of rosuvastatin 10 or 20 mg plus ezetimibe 10 mg vs. simvastatin 40 or 80 mg plus ezetimibe 10 mg in high-risk patients: Results of the GRAVITY randomized study. Atherosclerosis. 2014;232(1):86-93.

Профил на безопасност и поносимост

Rozor® не е подходящ за начална терапия. Започване на лечението трябва да се прави само с монокомпонентите и след определяне на подходящите дози е възможно преминаването към фиксирана дозова комбинация с подходяща концентрация.

Ефикасността и безопасността на Rozor® при деца на възраст под 18 години все още не е установена.

Противопоказания

Rozor® е противопоказан:

 • при пациенти със свръхчувствителност към активните вещества (розувастатин, езетимиб) или към някое от помощните вещества.
 • при пациенти с активно чернодробно заболяване, включително необяснимо, персистиращо повишение на серумните трансаминази и всяко повишаване на серумна трансаминаза надвишаващо 3 пъти горната граница на нормата (ULN).
 • по време на бременност, кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни мерки.
 • при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min).
 • при пациенти с миопатия.
 • при пациенти, получаващи едновременно циклоспорин.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефекти върху скелетната мускулатура

Ефекти върху скелетната мускулатура, напр. миалгия, миопатия и рядко рабдомиолиза са съобщавани при пациенти, лекувани с розувастатин, при всички дози и по-специално при дози >20 mg.

В постмаркетинговия опит с езетимиб са съобщавани случаи на миопатия и рабдомиолиза. Рабдомиолиза обаче е докладвана много рядко при монотерапия с езетимиб и много рядко с добавянето на езетимиб към други средства, за които е известно, че са свързани с повишен риск от рабдомиолиза. Ако се подозира миопатия въз основа на мускулни симптоми или е потвърдена от нивото на креатинкиназата, езетимиб, всеки статин и всяко от тези лекарства, за които е известно, че са свързани с повишен риск от рабдомиолиза, които пациентът приема едновременно, трябва незабавно да бъдат спрени. Всички пациенти, които започват лечение, трябва да бъдат информирани незабавно да докладват за всяка необяснима мускулна болка, чувствителност или слабост.

Поради повишения риск от миозит и миопатия комбинацията на Rozor® с гемфиброзил, никотинова киселина, азолови противогъбични средства, протеазни инхибитори самостоятелно или в комбинация с ритонавир или макролидни антибиотици не се препоръчва и е противопоказана с циклоспорин.

Ефекти върху черния дроб

При контролирани проучвания за едновременно приложение при пациенти, получаващи езетимиб със статин, са наблюдавани последователни повишения на трансаминазите (≥ 3 пъти горната граница на нормата [ULN]).

Препоръчва се да се направят функционални чернодробни изследвания 3 месеца след началото на лечението с розувастатин. Розувастатин трябва да се преустанови или да се намали дозата, ако нивото на серумните трансаминази надвишава 3 пъти горната граница на нормата.

При пациенти с вторична хиперхолестеролемия, причинена от хипотиреоидизъм или нефротичен синдром, основното заболяване трябва да бъде лекувано преди започване на терапия с Rozor®.

Поради неизвестните ефекти на повишената експозиция на езетимиб при пациенти с умерена или тежка чернодробна недостатъчност, при тях не се препоръчва Rozor®.

Чернодробно заболяване и алкохол

Rozor® трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, които консумират прекомерни количества алкохол и/или имат анамнеза за чернодробно заболяване.

Ефекти върху бъбреците

Протеинурия, която е установена с тест-лентички и е предимно с тубуларен произход, е наблюдавана при пациенти, лекувани с по-високи дози розувастатин, по-специално с 40 mg, като в повечето случаи е била временна или периодична. Не е доказано, че протеинурията прогнозира остро или прогресиращо бъбречно заболяване.

Измерване на креатинкиназа (СK)

Ако нивата на СK са значително повишени при изходното ниво (>5x ULN), е необходимо да се проведе изследване за потвърждаване на резултата в рамките на 5-7 дни. Ако повторното изследване потвърди изходно ниво на CK >5x ULN, не трябва да се започва лечение.

Интерстициална белодробна болест

Ако се подозира, че пациентът е развил интерстициална белодробна болест, лечението със статин трябва да се преустанови.

Захарен диабет

Рисковите пациенти (глюкоза на гладно от 5,6 до 6,9 mmol/l, индекс на телесна маса >30 kg/m2, повишени триглицериди, хипертония) трябва да се проследяват както клинично, така и биохимично съгласно националните ръководства.

Нежелани лекарствени реакции (НЛР)

Чести: Захарен диабет, главоболие, замаяност, констипация, гадене, коремна болка, диария, флатуленция, миалгия, астения, умора, повишаване на ALT и/или AST.

Нечести: Намален апетит, парестезия, горещи вълни, хипертония, кашлица, диспепсия, гастроезофагеална рефлуксна болест, гадене, сухота в устата, гастрит, пруритус, обрив, уртикария, артралгия, мускулни спазми, болки във врата, болки в гърба, мускулна слабост, болка в крайниците, болка в гърдите, болка, астения, периферен оток, повишаване на ALT и/или AST, повишаване на креатинфосфокиназата (CРK) в кръвта, повишаване на гамаглутамилтрансферазата, анормални изследвания на чернодробната функция.

Редки: Тромбоцитопения, реакции на свръхчувствителност, включително ангионевротичен оток, панкреатит, повишени чернодробни трансаминази, миопатия (включително миозит), рабдомиолиза, лупусоподобен синдром, руптура на мускул.

Много редки: Полиневропатия, загуба на памет, жълтеница, хепатит, артралгия, хематурия, гинекомастия.

С неизвестна честота: Тромбоцитопения, свръхчувствителност (включително обрив, уртикария, анафилаксия и ангионевротичен оток), депресия, периферна невропатия, нарушения на съня (включително инсомния и кошмари), замаяност, парестезия, миастения гравис, очна миастения, кашлица, диспнея, диария, констипация, панкреатит, хепатит холелитиаза, холецистит, синдром на Стивънс-Джонсън (SJS), еритема мултиформе, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), увреждания на сухожилията понякога усложнени от руптура, оток, имуномедиирана некротизираща миопатия, артралгия, миалгия, миопатия/рабдомиолиза, едем, астения.

BG-VIA-36 (08/2023)

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Пациентът трябва да бъде на подходяща диета за понижаване на липидите и трябва да продължи тази диета по време на лечението с Rozor®.

Rozor® може да се прилага в дозовия диапазон от 10/10 mg до 20/10 mg. Препоръчителната доза е една филмирана таблетка с определена сила на ден, със или без храна.

Лечението трябва да се индивидуализира според таргетните нива на липидите, препоръчителната цел на терапията и отговора на пациента. Ако е необходимо, може да се направи корекция на дозата след 4 седмици.

Rozor® 10 mg/10 mg не е подходящ за лечение на пациенти, изискващи доза от 20 mg розувастатин.

Rozor® трябва да се приема ≥ 2 часа преди или ≥ 4 часа след прилагане на секвестрант на жлъчна киселина.

Начин на приложение

За перорално приложение.

Rozor® трябва да се приема веднъж дневно всеки ден по едно и също време на деня с или без храна.

Филмираната таблетка трябва да се поглъща цяла с вода.

BG-VIA-36 (08/2023)

Ръководства за лечение

Компенсаторните механизми между синтеза на холестерол в черния дроб и абсорбцията на холестерол в червата могат да намалят ефикасността на терапията със статини.1

#1 Синтез и абсорбция на холестерола

Адаптирано по: Pisciotta L, et al.20071

Въпреки способността на статиновата терапия да понижава нивата на LDL-С, този желан ефект може да бъде компенсиран от способността на статините да увеличат абсорбцията на холестерол, което може да доведе до понижен отговор към лечението.1

Ръководството на ESC/EAS (European Society of Cardiology/European Heart Association - Европейско дружество по кардиология/Европейска кардиологична асоциация) от 2019 г. препоръчва комбинация на статин с езетимиб, ако не се постигнат целевите стойности с максималната поносима доза високоинтензивен статин. Ако лечението със статин не се толерира при каквато и да е доза, трябва да се има предвид езетимиб. Ако лечението със статин не се толерира при каквато и да е доза, добавяне на PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) инхибитор към езетимиб може също да се има предвид.2

 Change in LDL-C levels after statins 20 and 40 mg and ezetimibe 10 mg/day

Адаптирано по: Pisciotta L, et al.20071

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

 1. Pisciotta L, Fasano T, Bellocchio A, et al. Effect of ezetimibe coadministered with statins in genotype-confirmed heterozygous FH patients. Atherosclerosis 2007; 194(2):e116–e122.
 2. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41(1):111–188.

Клинична информация

Ефикасността на комбинацията розувастатин-езетимиб за намаляване на LDL-C е изследвана и в клинично проучване ACTE.1

Дизайн на клинично проучване ACTE:

#1 Дизайн на клинично проучване ACTE

Адаптирано по: Bays HE, et al.20111

Изходни характеристики на участниците в клинично проучване ACTE:

#2 Изходни характеристики на участниците в клинично проучване ACTE

Адаптирано по: Bays HE, et al.20111

Комбинираното лечение с розувастатин 5 mg или 10 mg и езетимиб 10 mg води до по-голямо намаление на LDL-С спрямо повишаването на дозата на розувастатин.

#3 Резултат клинично проучване ACTE

Адаптирано по: Bays HE, et al.20111

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

 1. Bays HE, et al. Safety and efficacy of ezetimibe added on to rosuvastatin 5 or 10 mg versus up-titration of rosuvastatin in patients with hypercholesterolemia (the ACTE study). Am J Cardiol 2011;108(4):523–530.

Пациентски профили

Ръководството на ESC/EAS (European Society of Cardiology/European Heart Association - Европейско дружество по кардиология/Европейска кардиологична асоциация) от 2019 г. за лечение на дислипидемии препоръчва комбинация на статин с езетимиб за пациенти, които не достигат целевите стойности за LDL-C при лечение с максимално поносима доза високоинтензивен статин.1

Някои пациенти може да са хиперусвояващи холестерол, докато други може да са хиперпроизвеждащи холестерол. Има големи различия в нивата на усвояване и синтез на холестерол, които може да повлияят на ефективността на лечението.2

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

 1. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41(1):111–188.
 2. Senaratne J, Griffiths J, MacDonald K, Senaratne MP. Evidence for cholesterol hyperabsorbers and hyperproducers based on comparative low-density lipoprotein reductions achieved by ezetimibe versus statins. J Cardiopulm Rehabil Prev 2012;32(5):250–254.

Кратка продуктова информация

ROZOR®

Лекарствена форма: филмирана таблетка. Количествен и качествен състав: всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg или 20 mg розувастатин (като розувастатин калций) и 10 mg езетимиб. Терапевтични показания: хиперхолестеролемия – показан е като заместваща терапия при възрастни пациенти като допълнение на диетата за лечение на първична хиперхолестеролемия, адекватно контролирана с отделните вещества, прилагани едновременно в същите дози, както при фиксираната дозова комбинация, но като отделни продукти. Противопоказания: при свръхчувствителност към активните вещества (розувастатин, езетимиб) или към някое от помощните вещества; при активно чернодробно заболяване, включително необяснимо, персистиращо повишение на серумните трансаминази и всяко повишаване на серумна трансаминаза надвишаващо 3 пъти горната граница на нормата (ULN); по време на бременност, кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни мерки; при тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min); при миопатия; при пациенти, получаващи едновременно циклоспорин . Нежелани лекарствени реакции: чести (≥1/100 до <1/10) – захарен диабет, главоболие, замаяност, констипация, гадене, коремна болка, диария, флатуленция, миалгия, астения, умора, повишаване на ALT и/или AST; нечести (≥1/1 000 до <1/100) – намален апетит, парестезия, горещи вълни, хипертония, кашлица, диспепсия, гастроезофагиална рефлуксна болест, гадене, сухота в устата, гастрит, пруритус, обрив, уртикария, артралгия, мускулни спазми, болка във врата, болка в гърба, мускулна слабост; болка в крайниците, болка в гърдите, болка, астения, периферен оток, повишаване на ALT и/или AST, повишаване на креатинфосфо киназата (CPK) с кръвта, повишаване на гама-глутамилтрансферазата, анормални изследвания на чернодробната функция; редки (≥1/10 000 до <1/1 000) – тромбоцитопения, реакция на свръхчувствителност, включително ангионевротичен оток, панкреатит, повишени чернодробни трансаминази, миопатия (включително миозит), рабдомиолиза, лупусоподобен синдром, руптура на мускул; много редки (<1/10 000) – полиневропатия, загуба на памет, жълтеница, хепатит, артралгия, хематурия, гинекомастия; с неизвестна честота – тромбоцитопения, свръхчевствителност (вкл. обрив, уртикария, анафилаксия и ангионевротичен оток), депресия, периферна невропатия, нарушения на съня (вкл. инсомния и кошмари), замаяност, парестезия, миастения гравис, очна миастения, кашлица, диспнея, диария, панкреатит, констипация, хепатит, холелитиаза, холецистит, синдром на Стивънс-Джонсън, еритема мултиформе, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), имуномедиирана некротизираща миопатия, увреждания на сухожилията, понякога усложнени от руптура, артралгия, миалгия, миопатия/рабдомиолиза, едем, астения.

По лекарско предписание!
Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете ROZOR®!

За пълна информация: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400
Майлан е компания на Viatris

BG-VIA-36 (08/2023)
Уведомление ИАЛ-33674-7.8.2023 г.

Терапевтични показания

Терапевтични показания нa Norvasc®

Norvasc® е показан за лечение на хипертония, хронична стабилна стенокардия и ангина на Prinzmetal

Терапевтични показания

Терапевтични показания на Sortis®

Сортис- лечение на хиперлипидемия и профилактика на сърдечно-съдово заболяване при възрастни

Въведение и Наследство

Кардиология

Сърдечно-съдовите заболявания: трънливият път от рисковите фактори до органната недостатъчност