Терапевтични показания

Kreon® е лекарствен продукт, съдържащ панкреасен прах от свински произход, формулиран като стомашно-устойчиви минимикросфери с pH-чувствителна обвивка. Показан е за заместително лечение с панкреатични ензими при деца и възрастни с панкреасна екзокринна недостатъчност (ПЕН), дължаща се на муковисцидоза или други състояния (напр. хроничен панкреатит, хирургия на панкреаса или рак на панкреаса).

# 3.1.1 Indications Image 2

BG-VIA-14 (07/2022)

Механизъм на действие

Референции:

 1. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic enzyme replacement therapy for pancreatic exocrine insufficiency: when it is indicated, what is the goal and how to do it?Adv Med Sci. 2011; 56(1):1-5.
 2. Löhr JM et al. Properties of different pancreatin preparations used in pancreatic exocrine insufficiency. Eur J Gastroenterol. Hepatol. 2009; 21(9):1024-1031.

Ефикасност, Профил на безопасност и поносимост

Kreon® е номер 1 в света като предписана панкреасна ензимна заместителна терапия.*9

Kreon® има повече от пет милиона пациенто-години опит в лечението на ПЕН.#1

*по данни за 2020 г.

# по данни за периода 14.04.1980 г. до 22.04.2019

 

Kreon® при ПЕН, свързана с хроничен панкреатит

Kreon® подобрява симптомите, свързани с ПЕН при пациенти с хроничен панкреатит.2

Efficacy, Safety and Tolerability

Адаптирано по: D’Haese JG, et al. 20142

В 12-месечно, проспективно, наблюдателно проучване, което включва пациенти, които вече получават Кreon® към момента на включване (N=206) и пациенти с новодиагностицирана ПЕН без предходна терапия (N=88), са оценени симптомите: малдигестия, диария/стеаторея, загуба на тегло, метеоризъм, диспепсия, повтаряща се болка, гадене и повръщане след лечение с Креон® (дозировката е по преценка на лекуващия лекар в зависимост от степента на тежест на ПЕН).

Kreon® подобрява симптомите, свързани с малдигестия, при пациенти с хроничен панкреатит и ПЕН след 6 и 12 месеца лечение.

При пациенти с ПЕН, дължаща се на хроничен панкреатит, лечението с Kreon® за една година се свързва със значителни подобрения в хранителния статус3

 

Kreon® подобрява качеството на живот при пациенти с хроничен панкреатит3

Efficacy, Safety and Tolerability Image 2

Адаптирано по: Ramesh H, et al.20133

Дизайн на проучването:

 • 52-седмично отворено продължение (OLE,open-label extension) на едноседмично, многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, което включва пациенти на и над 18-годишна възраст с потвърдена ПЕН, свързана с хроничен панкреатит;
 • пациентите получават панкреатин в доза от 80 000 Ph. Eur. U. липаза с всяко от три основни хранения/ден и 40 000 Ph. Eur. U. с всякa от до три закуски/ден;
 • цел: да се оцени ефикасността и безопасността на Kreon за период от една година при пациенти с ПЕН, вследствие на хроничен панкреатит;
 • телесно тегло и индекс на телесна маса (ИТМ) са измерени при скрининга, на изходното ниво, в края на двойно-сляпата фаза и на седмици 5, 13, 26, 39 и 52; качеството на живот е оценено с помощта на SF-36® (short form 36, кратък въпросник за проучване на здравословното състояние) в началото, в края на двойно-сляпата фаза и в края на проучването; SF-36® се състои от осем специфични резултата и два обобщени резултата, като по-високите резултати показват по-добро качество на живот.

 

Kreon® при ПЕН, свързана с хирургия на панкреаса

Лечението с Kreon® води до статистически значимо подобрение в абсорбцията на мазнини и азот, измерени чрез CFA и CNA, при пациенти с ПЕН след хирургия на панкреаса.4

Efficacy, Safety and Tolerability Image 3

Адаптирано по: Seiler CM, et al.20134

CFA - coefficient of fat absorption, коефициент на абсорбция на мазнини; CFA (%) = 100 [(среден прием на мазнини-средно количество на мазнини в изпражненията)/среден прием на мазнини]

CAN - coefficient of nitrogen absorption, коефициент на азотна абсорбция; CNA (%) = 100 [(среден прием на азот-средно количество на азот в изпражненията)/ среден прием на азот]

Дизайн на проучването:

 • 1-седмично, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано, паралелно групово, многоцентрово проучване с едногодишно открито продължение (OLE, open-label extension);
 • участници: ≥ 18-годишна възраст с тежка ПЕН (изходен CFA < 80%), вследствие на частична или пълна резекция на панкреаса;
 • за двойно-сляпата фаза пациентите са рандомизирани 1:1 на Кreon® 25.000 Eur. Ph.U (в доза от 75 000 Ph. Eur. липазни единици на основно хранене) или плацебо; В OLE всички участници получават панкреатин в посочената доза;
 • Първична крайна цел: промяна в CFA от изходно ниво до края на двойно-сляпата фаза и до края на откритото продължение.

Лечението с Кreon® се понася добре. Няма нежелани събития, водещи до прекратяване на проучването, няма сериозни нежелани събития и смъртни случаи в двойно-сляпата фаза.

Двама участници са преустановили лечението по време на откритото продължение поради нежелани събития: един поради диария (възможна връзка с проучваното лечение) и един поради метастази в перитонеума, което е довело до смърт (несвързано с проучваното лечение). В откритото проучване 15 пациенти (26%) са имали сериозни нежелани събития, но за всички се счита, че не са свързани или е малко вероятно да са свързани с изследваното лекарство.

 

Kreon® при ПЕН, свързана с резектабилен рак на панкреаса

Лечението с Kreon® е независимо свързано с по-висока преживяемост при пациенти с ПЕН след операция за рак на панкреаса5

Efficacy, Safety and Tolerability Image 4

Адаптирано по: Roberts KJ, et al. 20175

Причината за по-високата преживяемост сред пациентите, получаващи ПЕЗТ вероятно е свързана с това дали ПЕН се лекува или не. Това повишение остава значимо дори след отчитане на ефектите от потенциално повлияващи фактори като тип и стадий на тумора, място на резекция, наличието на метастази, които са значително свързани с преживяемостта (всички p <0,001).

Дизайн на проучването:

 • обсервационно проучване, ретроспективен преглед, който включва възрастни пациенти, подложени на панкреатодуоденектомия, заради аденокарцином на панкреаса, както и пациенти, подложени на панкреатодуоденектомия за други карциноми;
 • ПЕЗТ е назначена на базата на клиничните симптоми на пациентите за оценка на ПЕН;
 • цел: оценка на ефекта на ПЕЗТ върху преживяемостта;
 • 469 пациенти, от които на 202 (43,1%) е предписана ПЕЗТ (Kreon® в доза 75 000 единици/основно хранене, като дозата е записана при 117 пациенти).

 

Kreon® при ПЕН, свързана с нерезектабилен рак на панкреаса

При пациенти с нерезектабилен рак на панкреаса и ПЕН, ПЕЗТ е свързана с по-висока преживяемост в сравнение с тези, които не получават ПЕЗТ.6

Efficacy, Safety and Tolerability Image 5

Адаптирано по: Domínguez-Muñoz JE.20186

Дизайн на проучването:

 • ретроспективен анализ на 160 пациенти с нерезектабилен рак на панкреаса; всички пациенти получават палиативна химиотерапия; пациентите са разделени на две групи:
 • Група 1: 86 пациенти (56,83%) получават стандартна терапия
 • Група 2: 74 (46,25%) преминават допълнително оценяване за функцията на панкреаса и получават ПЕЗТ, ако са с установена ПЕН; пациентите в група 2 със симптоми, предполагащи ПЕН, са лекувани с Kreon©, при начална доза от 50 000 Eur.Ph.U с всяко основно хранене и 25 000 Eur.Ph.U. със закуски.

Ако се вземат предвид всички пациенти от групи 1 и 2 със значителна загуба на тегло при поставяне на диагнозата (> 10% телесно тегло в рамките на 6 месеца, n = 95), преживяемостта на тези, които са получили ПЕЗТ (n = 40), е значително по-висока от тези, които не са получили ПЕЗТ.

 

Kreon® при ПЕН, свързана с рак на панкреаса

Приемът на ПЕЗТ се асоциира с по-висока обща преживяемост при пациенти с аденокарцином на панкреаса.7

Efficacy, Safety and Tolerability Image 6

Адаптирано по: Roberts KJ, et al.20197

Дизайн на проучването:

 • ретроспективно популационно обсервационно кохортно проучване, включващо пациенти с дуктален аденокарцином на панкреаса, оценени с помощта на съпоставителен анализ в зависимост от това дали приемат ПЕЗТ или не; включени са общо 807 пациенти, приемали ПЕЗТ, които са съпоставени с 807 контроли, които не са приемали ПЕЗТ;
 • цел: да се установи дали приемът на ПЕЗТ е свързана с повишена преживяемост;
 • първична крайна точка: смъртност по всякаква причина.

Анализът показва, че средната преживяемост е значително по-висока при пациентите, получаващи ПЕЗТ. Средното време на преживяемост е с 262% по-високо при пациенти с аденокарцином на панкреаса, приемащи ПЕЗТ спрямо тези, които не са приемали*. Преживяемостта остава значително по-висока сред пациентите, получаващи ПЕЗТ, независимо от изследваната подгрупа по отношение на използването на хирургия или химиотерапия.

*По отношение на наблюдаваната преживяемост в групата пациенти с дуктален аденокарцином на панкреаса (коефициент на преживяемост 2.62; 95% CI, 2.27-3.02)

 

Kreon® при ПЕН, свързана с муковисцидоза

Лечението с Kreon® е свързано със значително подобрение в CFA и CNA при деца с муковисцидоза, на възраст ≥12 години.8

Адаптирано по: Traponell BC, et al.20098

Дизайн на проучването:

 • многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с два периода;
 • цел: да се оцени ефикасността и поносимостта на Кreon® (n=16) в сравнение с плацебо (n=16) при деца на възраст ≥12 години с ПЕН, свързана с муковисцидоза;
 • пациентите са рандомизирани да получават Kreon® в доза от 4000 единици липаза/g приети мазнини или плацебо за 5 до 6 дни, последвано от кръстосано преминаване към алтернативно лечение за 5 до 6 дни;
 • пациентите приемат ≥ 90 g мазнини на ден по време на периодите на лечение; период на изчистване от 3 до 14 дни е включен между периодите на кръстосано преминаване, за да се върнат пациентите към състоянията при изходното ниво;
 • първична крайна цел: CFA; вторична крайна цел: CAN и клинични симптоми.

Съдържанието на мазнини и азот в изпражненията, както и теглото на изпражненията са значително по-ниски в групата на Кreon® в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо (p<0.001).

Пациентите, лекувани с Кreon®, съобщават за значително повече дни без коремна болка (p<0,001), без метеоризъм (p<0,013) и оформени/нормални изпражнения (p<0,001) в сравнение с плацебо.

Коремната болка и метеоризмът са по-леки, а изпражненията са с по-малко водниста консистенция в групата на пациенти, лекувани с Кreon® в сравнение с плацебо.

Съобщават се по-малко сериозни нежелани събития в групата на пациенти, лекувани с Кreon® в сравнение с плацебо (съответно 43,8% и 64,5% от пациентите).

BG-VIA-14 (07/2022)

Референции:

 1. Data on file. Pancreatin Cumulative Patient Exposure Report, Review Period: 14-April 1980 to 22-April 2019.
 2. D’Haese JG, Ceyhan GO, Demir IE, et al. Pancreatic enzyme replacement therapy in patients with exocrine pancreatic insufficiency due to chronic pancreatitis: a 1-year disease management study on symptom control and quality of life. Pancreas 2014;43(6):834–841
 3. Ramesh H, et al. A 51-week, open-label clinical trial in India to assess the efficacy and safety of pancreatin 40000 enteric-coated minimicrospheres in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis. Pancreatology. 2013; 13(2):133-9.
 4. Seiler CM, et al. Randomized clinical trial: a 1-week, double-blind, placebo-controlled study of pancreatin 25.000 Ph. Eur. Minimicrospheres (Creon 25.000 MMS) for pancreatic exocrine insufficiency after a pancreatic surgery, with a 1-year opne-label extension. Aliment Pharmaco Ther. 2013;37(7):691-702.
 5. Roberts KJ, Bannister CA, Schrem H. Enzyme replacement improves survival among patients with pancreatic cancer: Results of a population based study. Pancreatology. 2019; 19(1):1114-1121.
 6. Domínguez-Muñoz JE, et al. Impact of treatment of pancreatic exocrine insufficiency on survival of patients with unresectable pancreatic cancer: a retrospective analysis. BMC Cncer. 2018;18(1):534.
 7. Roberts KJ, Bannister CA, Schrem H. Enzyme replacement improves survival among patients with pancreatic cancer: Results of a population based study. Pancreatology. 2019; 19(1):114-121.
 8. Trapnell BC, et al. Efficacy and safety of CREON 24,000 in subjects with exocrine pancreatic insufficiency due to cystic fibrosis.J Cyst Fibros. 2009;8(6):370–7.
 9. Internal calculations by Viatris using IQVIA MIDAS database. All geographies, ATC4; A9A0 DIGESTIVES INCL ENZYMES MAT Q4 2020

Дозировка и начин на приложение

Kreon® - дозиране при всеки пациент

Kreon® се предлага в широка гама от концентрации, включващи Kreon® 10 000 Ph.Eur.U, Kreon® 25 000 Ph.Eur.U и Kreon® 35 000 Ph.Eur.U.

Всяка капсула Kreon® съдържа панкреатин (панкреасен прах), съответстващ на: липаза, амилаза и протеаза, които осигуряват разграждането на мазнините, въглехидратите и протеините.

Дозировката на Kreon® се определя от индивидуалните потребности, и зависи от тежестта на заболяването и състава на храната.

 

Секреция на здрав панкреас в отговор на хранене:

Здравият панкреас освобождава около 720 000 единици липаза в отговор на хранене, съдържащо 300 – 600 kcal1

Dosing and Administration Image 4

Адаптирано по: Keller J, et al.20051

 

Препоръчително дозиране на Kreon® при лечение на ПЕН при пациенти с хроничен панкреатит, след хирургия на панкреаса, след гастректомия, рак на панкреаса

Dosing and Administration Image 3

Дозировка на Kreon® при деца и възрастни с ПЕН, в следствие на муковисцидоза:

Dosing and Administration Image 2

Начин на приложение на Kreon®

Kreon® трябва да се взема винаги с достатъчно течност, по време на или след всяко от основните хранения и закуски.

Dosing and Administration Image 1

BG-VIA-14 (07/2022)

Референции:

 1. Keller J et al. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut, 2005; 54 (6) vi-1-28.

Ръководства за лечение

Клинична информация

АЛГОРИТМИ

Диагностични алгоритми:

Диагнозата ПЕН се поставя въз основа на: оценка на свързаните с малдигестия/малабсорбция симптоми, оценка на хранителния статус и извършване на неинвазивен тест за оценка на функцията на панкреаса.1, 2

Клинична информация Image 1

Адаптирано пo: Dièguez-Castillo C, et al.20202

Алгоритъм за лечение:

Ефективно дозиране1

Клинична информация Image 2

Адаптирано по: Domínguez-Muñoz JE.20181

Дозировка на Kreon при други състояния, свързани с ПЕН

Дозата трябва да бъде определена индивидуално според степента на нарушение на храносмилането и съдържанието на мазнини в храната. Необходимата доза при основно хранене е в интервала от 25 000 до 80 000 единици по европейската фармакопея Ph.Eur.U липаза и половината от индивидуалната доза за закуските между храненията.

Алгоритъм за проследяване на ПЕЗТ при пациенти с ПЕН2

Ефективността на ПЕЗТ се оценява въз основа на възстановяването на хранителния статус и нормализирането на симптомите на малабсорбция.2

Клинична информация Image 3

Адаптирано по: Dièguez-Castillo C, et al.20202

PEI: Панкреасна екзокринна недостатъчност; PERT: Панкреасна ензимна заместителна терапия.

BG-VIA-14 (07/2022)

Референции:

 1. Dominguez-Munoz JE. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. Curr Opin Gastroenterol. 2018;34(5):349–354.
 2. Dièguez-Castillo C, et al. State of the art in exocrine pancreatic insufficiency. Medicina. 2020;56(10):523.

Кратка продуктова информация

KREON®

Лекарствена форма: Креон 10 000 Ph.Eur.U, 25 000 Ph.Eur.U, 35 000 Ph.Eur.U. Количествен и качествен състав: Kreon® 10 000 Ph.Eur.U - всяка капсула съдържа 150 mg панкреатин (панкреасен прах), съответстващ на: амилаза 8 000 Ph.Eur.U, липаза 10 000 Ph.Eur.U, протеаза 600 Ph.Eur.U.; Креон® 25 000 Ph.Eur.U - всяка капсула съдържа 300 mg панкреатин (панкреасен прах), съответстващ на: амилаза 18 000 Ph.Eur.U, липаза 25 000 Ph.Eur.U, протеаза 1 000 Ph.Eur.U; Креон® 35 000 Ph.Eur.U - всяка капсула съдържа 420 mg панкреатин (панкреасен прах), съответстващ на: амилаза 25 200 Ph.Eur.U, липаза 35 000 Ph.Eur.U, протеаза 1 400 Ph.Eur.U. Терапевтични показания: лечение на панкреасна екзокринна недостатъчност при деца и възрастни, често свързана, но не ограничена до кистична фиброза (муковисцидоза), хроничен панкреатит, хирургия на панкреаса, гастректомия, рак на панкреаса, гастроинтестинален байпас, обструкция на панкреасния или общия жлъчен канал, синдром на Shwachman-Diamond, състояние след остър панкреатит и започване на ентерално или перорално хранене. Дозировка: дозировката се определя от индивидуалните потребности и зависи от тежестта на заболяването и състава на храната; капсулите да се гълтат цели, без да се смачкват или дъвчат, с достатъчно количество течности по време или след всяко основно хранене или закуска; при муковисцидоза - да се започне с 1 000 единици липаза/kg/на хранене за деца под 4-годишна възраст и с 500 единици липаза/kg/на хранене за деца над 4-годишна възраст, като не надвишава 10 000 единици липаза/kg телесно тегло/ден или 4 000 единици липаза/g приети мазнини; други заболявания, свързани с екзокринна панкреасна недостатъчност - необходимата доза при основно хранене е от 25 000 до 80 000 Ph.Eur. липазни eдиници и половината от индивидуалната доза за закуските между храненията. Противопоказания: свръхчувствителност към панкреатин или към някое от помощните вещества на продукта. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: съобщавани са стриктури на илео-цекума и дебелото черво (фиброзираща колонопатия) при пациенти с муковисцидоза, приемащи високи дози панкреатин. Взаимодействие с други лекарствени продукти: не са провеждани проучвания за взаимодействия. Фертилитет, бременност и кърмене: предписването на лекарството на бременни жени трябва да става предпазливо; панкреасните ензими могат да бъдат използвани по време на кърмене; да се прилага в дози достатъчни да осигурят адекватен хранителен статус. Нежелани лекарствени реакции: най-често съобщаваните нежелани реакции са били стомашно-чревни нарушения с основно средна до умерена тежест; стомашно-чревните нарушения са свързани главно с подлежащо заболяване; подобна или по-ниска честота в сравнение с плацебо се съобщава за диария и коремна болка; много чести (>1/10) – коремна болка; чести (≥1/100 до <1/10) - гадене, повръщане, запек, подуване на корема, диария; нечести (≥1/1 000 до <1/100) – обрив; с неизвестна честота - стриктури на илео-цекума и дебелото черво (фиброзираща колонопатия), свръхчувствителност (анафилактични реакции), пруритус, уртикария; не са идентифицирани специфични нежелани реакции при педиатрична популация.

Kreon® 25 000 Ph.Eur.U, Kreon® 35 000 Ph.Eur.U: По лекарско предписание!

Kreon® 10 000 Ph.Eur.U: Лекарствен продукт без лекарско предписание!

Рекламният материалът е предназначен само за медицински специалисти!

Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Kreon®.

За пълна информация: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

Майлан е компания на Viatris

BG-VIA-14 (07/2022)

Уведомление ИАЛ-52949/06.12.2022

Терапевтични показания

Duphalac®

Duphalac® при: констипация, медицинска необходимост от меки изпражнения и чернодробна енцефалопатия

Терапевтични показания

Duspatalin® е показан за симптоматично лечение на симптомите, свързани със синдрома на раздразненото черво

Duspatalin® е показан за симптоматично лечение на коремни болки и спазми, свързани със СРЧ

Въведение и Наследство

Гастроинтестинален тракт

Viatris разполага с богато портфолио от лекарства за редица гастроентерологични заболявания.