Терапевтични показания

Arixtra® (фондапаринукс) е синтетичен, селективен инхибитор на фактор Xa, за парентерално приложение, с широк спектър от терапевтични показания.1

Профилактика на венозна тромбоемболия

Лечение

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. Samama M-M et al. Evaluation of the pharmacological properties and clinical results of the synthetic pentazaccharide (fondaparinux). Thrombosis Research 2003; 109:1-11

Механизъм на действие

 • Фондапаринукс е синтетичен и селективен инхибитор на активирания фактор Xa.1
 • Антитромботичната активност на фондапаринукс е резултат от медиираното от антитромбин III (AT III) селективно инхибиране на фактор Ха (фигура 1). Чрез селективно свързване с ATIII, фондапаринукс потенцира (около 300 пъти) естествената неутрализация на фактор Xa от ATIII. Неутрализирането на фактор Ха прекъсва коагулационната каскада и инхибира както образуването на тромбин, така и развитието на тромб. Фондапаринукс не инактивира тромбина (активиран фактор II) и не оказва ефект върху тромбоцитите.

Фигура 1. Механизъм на антикоагулантно действие на фондапаринукс1

Механизъм на действие ( Image 1)

Адаптирано по: Turpie AG et al.1

Червеният X показва, че инхибирането на активирания фактор X води до прекъсване на коагулационната каскада чрез предотвратяване на активирането на фактор II (протромбин) до фактор IIa (тромбин). Фондапаринукс се свързва с висок афинитет към пентазахаридното свързващо място върху антитромбин, което води до необратима конформационна промяна в антитромбина; аргининовия остатък на антитромбина се свързва към и инхибира активирания фактор X, ключов фактор за активирането на коагулацията. След това фондапаринукс се освобождава и е готов за свързване с други молекули антитромбин.1

II - фактор II (тромбин)

IIa – активиран фактор IIa

X – factor X от коагулационната каскада

Xa – активиран фактор X

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. Turpie AG, Gallus AS, Hoek JA, Pentasaccharide I. A synthetic pentasaccharide for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. N Engl J Med. 2001;344(9):619-625.

Ефикасност

Профилактика на венозна тромбоемболия (ВТЕ) при възрастни, подложени на големи ортопедични операции на долни крайници1

При пациенти, подложени на голяма ортопедична операция на долни крайници, Фондапаринукс 2,5 mg демонстрира значимо по-добра ефикасност по отношение на редукцията на риска от ВТЕ (>50%) в сравнение с еноксапарин и без увеличение на риска от клинично значимо кървене.1

Метаанализ* на четири мултицентрови, рандомизирани, двойно-слепи клинични изпитвания от фаза III сравнява ефикасността и профила на безопасност на фондапаринукс (2,5 mg веднъж дневно подкожно ) спрямо еноксапарин (1 × 40 mg или 2 × 30 mg дневно подкожно) за предотвратяване на ВТЕ след голeми ортопедични операции на долни крайници при над 7000 високорискови пациенти.1

Arixtrа 2,5 mg демонстрира значимо по-голяма ефикасност по отношение на понижаването на риска от ВТЕ спрямо еноксапарин до Ден 11 след големи ортопедични операции на долни крайници. Общото намаляване на риска от ВТЕ е 55,2% в полза на Arixtra (p < 0,001; фигура 2).1,3,9,12

Фигура 2.

Данни за ефикасност от метаанализа на 4-те клинични изпитвания с фондапаринукс при пациенти с големи ортопедични операции на долни крайници1*

(Честота на ВТЕ до Ден 11 след оперативна интервенция)

#Данни за ефикасност от метаанализ с фондапаринукс при пациенти с големи ортопедични операции на долни крайници (image 2)

Адаптирано по: Turpie AG G et al.1

*Дизайн на клиничните изпитвания от клиничната програма на фондапаринукс за профилактика на ВТЕ при пациенти, подложени на големи ортопедични операции на долни крайници, включени в метаанализа 3,9,10,12

EPHESUS12 и PENTHIFRA9 - Фондапаринукс 2,5 mg, веднъж дневно, подкожно, с начална доза, приложена 6±2 часа постоперативно.** Еноксапарин 40 mg, веднъж дневно, подкожно, с начална доза, приложена 12 часа преоперативно и последваща доза 12-24 часа след операцията. Профилактиката е с продължителност 5-9 дни.

PENTATHLON10 и PENTAMAKS3 - Фондапаринукс 2,5 mg, веднъж дневно, подкожно, с начална доза, приложена 6±2 часа постоперативно.** Еноксапарин 30 mg два пъти дневно, подкожно, с начална доза, приложена 12 - 24 часа след операцията. Профилактиката е с продължителност 5-9 дни.

*Първична крайна цел за ефикасност в четирите клинични изпитвания3,9,10,12 - честота на ВТЕ (ДВТ, БЕ или ДВТ + БЕ) до 11 ден след операцията. Оценка за първична цел за ефикасност се прави между Ден 5 и Ден 11.

*Първична крайна цел за безопасност в четирите клинични изпитвания3,9,10,12 - честота на голямо кървене, дефинирано като: фатално кървене; кървене с ретроперитонеална, интракраниална, интраспинална локализация или с локализация в критичен орган; кървене, налагащо реоперация и явно кървене с индекс на кървене (ИК)≥2. ИК е изчисляван като към прелятия брой единици еритроцитна маса или цялостна кръв се добавя разликата в стойностите на хемоглобина (g/dL) преди и след кървенетo.

*Вторична крайна цел за безопасност 3,9,10,12 - смърт, друго кървене, необходимост от трансфузия, тромбоцитопения, всякакви други нежелани лекарствени реакции.

**Според кратката характеристика на продукта, при пациенти, подложени на големи ортопедични операции на долни крайници, началната доза на Arixtrа (2,5 mg/0,5 ml) трябва да се приложи 6 часа след края на операцията при установено наличие на хемостаза.

ВТЕ – венозна тромбоемболия, ДВТ – дълбока венозна тромбоза, БЕ – белодробна емболия

Профилактика на ВТЕ при възрастни, подложени на коремна операция, с висок риск за ВТЕ.2

При високорискови пациенти, подложени на коремна операция, Arixtra®2,5 mg, приложен постоперативно, е поне толкова ефикасен по отношение на профилактика на ВТЕ, колкото делтапарин, приложен преди и след операцията2^^ (фиг.3)

Фигура 3. Честота на ВТЕ в общата популация пациенти и в предварително дефинираната подгрупа пациенти с рак в проучването PEGASUS2

#Честота на ВТЕ в общата популация пациенти и в предварително дефинираната подгрупа пациенти с рак в проучването PEGASUS (image 3)

Адаптирано по: Agnelli G et al.2

§ до първата контрастна венография или до Ден 10, което от тях настъпи по-рано

# брой пациенти със събития/общ брой пациенти

ВТЕ = венозна тромбоемболия; RRR = относително намаляване на риска

^^ PEGASUS е двойно-сляпо рандомизирано клинично изпитване, което има за цел да сравни ефикасността и профила на безопасност на Arixtra® 2,5 mg, приложен постоперативно,* спрямо дaлтeпарин, приложен пре- и постоперативно,* за профилактика на ВТЕ при високорискови пациенти (> 60 г. или > 40 г. с ≥ 1 рисков фактор за тромбоемболични усложнения)**, при 2 048 подложени на голяма коремна операция под обща анестезия.2

* Arixtrа 2,5 mg e прилаган веднъж дневно, покожно, като началната доза е прилагана 6 часа след операцията. Делтапарин e прилаган веднъж дневно подкожно, като началната доза е 2 500 единици, прилаганa 2 часа преди общата анестезия и 12 часа след това, последвани от 5 000 единици, еднократно дневно.2

** Допълнителни рискови фактори за тромбоемболични усложнения: затлъстяване, анамнеза за ВТЕ, застойна сърдечна недистатъчност (клас III или IV по NYHA), ХОББ, възпалително заболяване на червата или злокачествено новообразувание.2

ВТЕ - венозна тромбоемболия, ДВТ - дълбока венозна тромбоза, БЕ - белодробна емболия, NYHA – New York Heart Association, ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест. RRR - абсолютна редукция на риска; CI - доверителен интервал; PEGASUS: Pentasaccharide in GenerAl SUrgery Study

Профилактика на ВТЕ при възрастни нехирургични пациенти с определен висок риск за развитие на венозна тромбоемболия, които са имобилизирани поради остро заболяване като сърдечна недостатъчност и/или остри респираторни заболявания, и/или остри инфекции, или възпалително заболяване.4

Профилактиката с Arixtra®2,5 mg намалява значимо (с 46,7%) честотата на ВТЕ при възрастни пациенти, хоспитализирани по повод на остри заболявания, спрямо плацебо, без да увеличава честотата на голямо кървене 4#*(Фиг. 4)

Фигура 4. Честота на ВТЕ (%) до Ден 15 при по-възрастни (≥ 60 години) нехирургични пациенти, хоспитализирани по повод на остро заболяване и рандомизирани да получават Arixtra® 2,5 mg или плацебо в проучването ARTEMIS4*

#Честота на ВТЕ (%) при нехирургични пациенти (≥ 60 години), хоспитализирани по повод на остро заболяване - ARTEMIS (image 4)

Адаптирано по: Cohen AT et al.4

^ брой пациенти със събития/общ брой пациенти

*ARTEMIS е двойно-сляпо рандомизирано изпитване, което има за цел да оцени ефикасността и безопасността на Arixtra® 2,5 mg при над 800 хоспитализирани, нехирургични пациенти на възраст ≥ 60 години, поставени на принудителен постелен режим за ≥ 4 дни поради остри заболявания като: обострена застойна сърдечна недостатъчност III/IV клас по NIHA, остро респираторно заболяване на фона хронично белодробно заболяване или клинично доказани остри инфекции или възпалителни заболявания като артрит, болест на съединителната тъкан или възпалително заболяване на червата. Пациентите са рандомизирани да получават фондапаринукс 2,5 mg или плацебо подкожно веднъж дневно в продължение на 6 – 14 дни.4

** Комбинирана първична крайна цел за ефикасност: дълбока венозна тромбоза, установена чрез рутинна билатерална венография м/у Ден 6-15, и симптоматична венозна тромбоемболия до Ден 15.

# Първична крайна цел за безопасност: голямо кървене (по време на лечението или два дни след спирането му), дефинирано като фатално кървене, кървене с критична локализация, кървене, налагащо хирургична интервенция или явно кървене, свързано с понижение на хемоглобина с ≥ 20g/l или налагащо трансфузия на ≥2 единици еритроцитна маса.

ВТЕ- венозна тромбоемболия; БЕ - белодробна емболия; NYHA - New York Heart Association classification; RRR- относителна редукция на риска; CI - доверителен интервал; ARTEMIS: ARixtra for ThromboEmbolism prevention in a Medical Indications Study

Лечение на остра дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и остра белодробна емболия (БЕ)

MATISSE – DVT / Лечение на ДВТ5

При начално лечение на пациенти с остра симптоматична ДВТ, Arixtra 7,5 mg&, приложен веднъж дневно, подкожно, е поне толкова ефикасен (non-inferior) и със сходен профил на безопасност спрямо еноксапарин, приложен два пъти дневно в доза, изчислена спрямо телесното теглото.** (Фиг.5)

Фигура 5. MATISSE-DVT данни за ефикасност5

# MATISSE-DVT данни за ефикасност (image 5)

Адаптирано по: Buller HR et al.5

*За поне 5 дни и до установяване на адекватна антикоагулация с вит. К антагонист (INR > 2)

# брой пациенти със събития/общ брой пациенти

MATISSE-PE / Лечение на белодробна емболия6

При начално лечение на хемодинамично стабилни пациенти с остра симтоматична БЕ, Arixtra 7,5 mg§, приложен веднъж дневно, подкожно, е поне толкова ефикасен (non-inferior) и със сходен профил на безопасност в сравнение с нефракциониран хепарин, прилаган интравенозно в доза, адаптирана спрямо аPTT.

Фигура 6. MATISSE-PE: данни за ефикасност 6

#MATISSE-PE: данни за ефикасност (Image 6)

Адаптирано по: Buller HR et al.6

*За поне 5 дни и до установяване на адекватна антикоагулация с вит. К антагонист (INR > 2)

# брой пациенти със събития/общ брой пациенти

MATISSE-DVT ( Mondial Assessment of Thromboembolism treatment Initiated by Synthetic pentasaccharide with Symptomatic Endpoints – Deep Vein Thrombosis) - рандомизирано, мултицентрово, двойно сляпо клинично изпитване, което има за цел да оцени дали ефикасността и профила на безопасност на Arixtrа 7,5 mg (5 mg при тегло < 50 kg; 10 mg при тегло > 100 kg), прилаган веднъж дневно, подкожно са сходни (non-inferior) с тези на еноксапарин, прилаган в доза 1 mg/kg, два пъти дневно при начално лечение на пациенти с остра симптоматична ДВТ (n=2 205). Началното лечение е прилагано за поне 5 дни и до установяване на адекватна антикоагулация с вит. К антагонист (INR > 2.0).5

MATISSE-PE (Mondial Assessment of Thromboembolism treatment Initiated by Synthetic pentasaccharide with Symptomatic Endpoints – Pulmonary Embolism) - рандомизирано, открито, клинично изпитване, което има за цел да докаже, че Arixtrа 7,5 mg (5 mg при тегло < 50 kg; 10 mg при тегло > 100 kg), прилаган веднъж дневно, подкожно е поне толкова ефикасен (non-inferior) и със сходен профил на безопасност в сравнение с НФХ, прилаган с непрекъсната венозна инфузия в доза, адаптирана спрямо аPTT, при начално лечение на пациенти с остра симптоматична БЕ (n=2 213). Началното лечение е прилагано за поне 5 дни и до установяване на адекватна антикоагулация с вит. К антагонист (INR > 2.0).6

^ Първична крайна цел за ефикасност: симптоматична рецидивираща ВТЕ до 3-тия месец, дефинирана като - обективно документирани ДВТ или БЕ или смърт, причинно свързана с БЕ, или смърт, при която БЕ не може да бъде изключена. 3.5% е предварително дефинираният праг за абсолютна разлика между двете лечения по отношение на риска за ВТЕ, за доказване на сходна ефикасност (non-inferiority) на Arixtrа 7,5 mg спрямо еноксапарин.5,6

CI – доверителен интервал, INR – международно нормализирано отношение, ВТЕ – венозна тромбоемболия, БЕ – белодробна емболия, ДВТ – дълбока венозна тромбоза, НФХ – нефракциониран хепарин, aPTT – активирано парциално тромбопластиново време

§ B България Arixtrа e регистриран с една лекарствена форма (инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка) в две концентрации: Arixtrа 2,5 mg/0,5 ml и Arixtrа 7,5 mg/0,6 ml.

Лечение на възрастни с остра симптоматична спонтаннa повърхностна венoзна тромбоза (ПВТ) на долните крайници, без съпътстваща дълбока венозна тромбоза7

В клиничното изпитване CALISTO^ Arixtra®2,5 mg, прилаган подкожно, веднъж дневно за 45 дни при възрастни пациенти с остра симптоматична спонтаннa повърхностна венoзна тромбоза на долните крайници, без придружаваща ДВТ, намалява значимо (с 85%) риска от симптоматични тромбоемболични усложнения или смърт спрямо плацебо. Тази полза спрямо плацебо се запазва до края на периода на проследяването (до Ден 77).7 (Фиг.7)

Фигура 7. Кумулативен риск / Комбинираната първична крайна цел за ефикасност (смърт по всякаква причина, симптоматична белодробна емболия, симптоматична дълбока венозна тромбоза, симптоматично разширяване на повърхностната венозна тромбоза до мястото на съединяване на вена сафена с вена феморалис или симптоматичен рецидив на повърхностна венозна тромбоза) до Ден 47 в проучването CALISTO7^

#Кумулативен риск / Комбинираната първична крайна цел за ефикасност в проучването CALISTO (Image 7)

Адаптирано по: Decousus H et al.7

^CALISTO е международно, многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване, при което приблизително 3000 пациенти с остра, изолирана, симптоматична ПВТ на долните крайници с дължина най-малко 5 cm* и без придружаваща ДВТ, което има цел да оцени ефикасността и безопасността на Arixtrа 2,5 mg, прилаган подкожно, веднъж дневно за 45 дни, за намаляване на риска от симптоматични тромбоемболични усложнения или смърт спрямо плацебо.7

* доказана ехографски, и с локализация на не по-малко от 3 см от съединяването на вена сафена с вена феморалис.

HR – Коефициент на риска, CI – доверителен интервал; RRR – релативна редукция на риска, ДВТ – дълбока венозна тромбоза, CALISTO – Comparison of Arixtrа in Lower Limb Superficial Vein Thrombosis with Placebo

Лечение на нестабилна стенокардия (UA) или инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмента (NSTEMI) при възрастни пациенти, при които не е показано спешно (< 120 min) инвазивно лечение (перкутанна коронарна интервенция)

Arixtra®2,5 mg, понижава риска от смърт, миокарден инфаркт или рефрактерна ангина до Ден 9 от рандомизацията в еднаква степен спрямо еноксапарин при високорискови пациенти с нестабилна стенокардия или NSTEMI. (p=0.007 за non-inferiority)8* (Фиг.8)

Фигура 8. Kумилативен риск за смърт, миокарден инфаркт или рефрактерна исхемия до Ден 9 в проучването OASIS-5.8*

#Kумилативен риск за смърт, миокарден инфаркт или рефрактерна исхемия до Ден 9 в проучването OASIS-5 (Image 8)

При високорискови пациенти с нестабилна ангина или NSTEMI лечението с Arixtra®2,5 mg води до значимо намаление на дългосрочната смъртност и заболеваемост (от миокарден инфаркт или инсулт) в сравнение с еноксапарин (до Ден 180).8 (Фиг. 9)

Фигура 9. Kумилативен риск за смърт, миокарден инфаркт или инсулт до Ден 180 проучването OASIS-5.8*

#Kумилативен риск за смърт, миокарден инфаркт или инсулт до Ден 180 проучването OASIS-5 (Image 9)

*OASIS-5 е рандомизирано, многоцентрово, двойно-сляпо клинично изпитване, което има за цел да сравни краткосрочната (до Ден 9) и дългосрочната (до Ден 180) ефикасност (non-inferiority) и профил на безопасност (superiority) на фондапаринукс 2,5 mg спрямо еноксапарин при 20 078 високорискови пациенти с нестабилна стенокардия или NSTEMI.8

Субгрупов анализ на клиничното изпитване OASIS-5 при пациенти с бъбречно увреждане.

Допълнителен анализ на подгрупа в клиничното изпитване OASIS-5 сравнява ефикасността на фондапаринукс с еноксапарин при пациенти с бъбречно увреждане.10

Честотата на исхемичните събития е по-ниска при фондапаринукс в сравнение с еноксапарин във всички диапазони на скоростта на гломерулна филтрация (GFR) и значително по-ниска при пациенти с GFR < 58 ml/min/1,73 m2.10

Лечение на инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента (STEMI) при възрастни пациенти, които са лекувани с тромболитици, или които първоначално не са получили друг вид реперфузионна терапия

Клиничното изпитване OASIS-6 демонстрира, че при пациенти със STEMI без първична PCI, Arixtra®2,5 mg, прилаган веднъж дневно, подкожно, в сравнение със стандартно лечение (нефракциониран хепарин или плацебо***), води до значимо понижение на смъртността и честотата на повторен миокарден инфаркт, без да увеличава честотата на голямо кървене и инсулт 11§ (Фиг.10)

Фигура 10. Първична крайна цел за ефикасност в проучването OASIS-6§: смърт или повторен миокарден инфаркт до Ден 30 при пациенти със STEMI, лекувани с Arixtra® 2,5 mg спрямо НФХ или плацебо11

#Първична крайна цел за ефикасност в проучването OASIS-6 при пациенти със STEMI (Image 10)

Адаптирано по: Yusuf S et al.11

# брой пациенти със събития/общ брой пациенти

**p=0,04 за хетерогенност между групата с PCI и групата с тромболитично лечение и без реперфусионна терапия

*** при пациенти, при които няма показание за лечение с НФХ

^ cпоред кратката характеристика на Arixtrа 2,5 mg/0,5 ml - aко на пациент със STEMI му предстои непървична перкутанна коронарна интервенция, по време на провеждането й трябва да се приложи нефракциониран хепарин съгласно стандартната практика, като се има предвид потенциалния риск за пациента от кървене, включително времето от последната доза фондапаринукс. Времето на повторното започване на подкожното приложение на фондапаринукс 2,5 mg след свалянето на катетъра трябва да се основава на клинична преценка. В основното STEMI клинично проучване, лечението с фондапаринукс 2,5 mg е започвало отново, не по-рано от 3 часа след свалянето на катетъра.

STEMI - миокарден инфаркт с ST-елевация, RRR - относителна редукция на риска, HR - коефициент на риска, PCI - перкутанна коронарна интервенция, НФХ - нефракциониран хепарин, i.v. - интравенозно приложение; IU - международни единици, NS - разликата между двете групи не е статистически значима.

§OASIS-6 е двойно-сляпо рандомизирано мултицентрово клинично изпитване,което има за цел да сравни ефикасността и профила на безопасност на Arixtrа 2,5 mg, прилаган веднъж дневно, подкожно (първата доза се прави венозно) за 8 дни спрямо стандартно лечение (НФХ за 24-48 ч или плацебо, при пациенти, при които няма показание за приложение на НФХ) при възрастни пациенти със STEMI (n=12 092). Първичната комбинирана крайна цел за ефикасност: смърт или повторен миокарден инфакрт до Ден 30. Вторична крайна цел за ефикасност - смърт или повторен миокарден инфаркт до Ден 9 и на 3 -ти и 6-ти месец.11

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR. Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery: a meta-analysis of 4 randomized double-blind studies. Arch Intern Med. 2002;162(16):1833-1840.
 2. Agnelli G, Bergqvist D, Cohen AT, Gallus AS, Gent M, investigators P. Randomized clinical trial of postoperative fondaparinux versus perioperative dalteparin for prevention of venous thromboembolism in high-risk abdominal surgery. Br J Surg. 2005;92(10):1212-1220.
 3. ENTAMAKS: Bauer KA et al. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J Med 2001;345:1305–1310.
 4. Cohen AT, Davidson BL, Gallus AS, et al. Efficacy and safety of fondaparinux for the prevention of venous thromboembolism in older acute medical patients: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2006;332(7537):325-329.
 5. Buller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Fondaparinux or enoxaparin for the initial treatment of symptomatic deep venous thrombosis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2004;140(11):867-873.
 6. Buller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Subcutaneous fondaparinux versus intravenous unfractionated heparin in the initial treatment of pulmonary embolism. N Engl J Med. 2003;349(18):1695-1702.
 7. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, et al. Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010;363(13):1222-1232.
 8. Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes I, Yusuf S, Mehta SR, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2006;354(14):1464-1476.
 9. PENTHIFRA: Eriksson BI et al. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after hip-fracture surgery. N Engl J Med 2001;345:1298–1304
 10. PENTATHLON 2000: Turpie AG. G et al. Postoperative fondaparinux versus postoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after elective hip-replacement surgery: a randomised doubl e-blind trial. Lancet 2002;359:1721–1726.
 11. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA. 2006;295(13):1519-1530.
 12. EPHESUS: Lassen MR et al. Postoperative fondaparinux versus preoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism in elective hip-replacement surgery: a randomised double-blind com parison. Lancet 2002;359:1715–1720.

Профил на безопасност и поносимост

Данни за безопасност от клинични проучвания за профилактика и лечение на ВТЕ при възрастни пациенти

Фондапаринукс демонстрира сходен профил на безопасност и ниски честоти на голямо кървене сходни с тези на сравнителните терапии, във всички клинични проучвания при възрастни пациенти за профилактика или лечение на ВТЕ (таблица 1)1,2,4-7

Таблица 1. Ключови резултати за безопасност от клинични проучвания с фондапаринукс за профилактика и лечение на ВТЕ1,2,4-7

#Таблица 1. Ключови резултати за безопасност

ВТЕ - венозна тромбоемболия; ДВТ - дълбока венозна тромбоза; БЕ - белодробна емболия; НФХ - нефракциониран хепарин

Данни за безопасност от клинични проучвания при пациенти с ОКС7-8
При пациенти с UA/NSTEMI Arixtrа ® 2,5 mg понижава значимо честотата на голямо кървене (RRR=48%) до Ден 9 от рандомизацията спрямо еноксапарин при високорискови пациенти с нестабилна ангина или NSTEMI.7

Превъзходството на Arixtrа ® 2,5 mg спрямо еноксапарин по отношение на понижението на риска от голямо кървене се запазва до края на проследявания период (до Ден 180).7 (OASIS-5; таблица 2)

При пациенти със STEMI без приложение на първична перкутанна коронарна интервенция, Arixtra 2,5 mg демонстрира сходен профил на безопасност ( по отношение на честотата на голямо кървене и инсулт) спрямо нефракциониран хепарин (OASIS-6; таблица 2)8

Таблица 2. Ключови резултати по отношение на профил на безопасност от клинични проучвания на фондапаринукс при пациенти с остър коронарен синдром7-9

#Таблица 2. Ключови резултати по отношение на профил

ОКС - остър коронарен синдром; UA - нестабилна стенокардия; NSTEMI - инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмента; PCI - перкутанна коронарна интервенция; GFR - скорост на гломерулна филтрация; STEMI - инфаркт на миокарда с ST елевация; НФХ- нефракциониран хепарин;

* нискомолекулни хепарини, директни тромбинови инхибитори, антиагреганти, приложени интравенозно

** които не са били подложени на перкутана коронарна ангиопластика

Фигура 11. Данни за профил на безопасност в проучването OASIS-5: до Ден 97

#Данни за профил на безопасност в проучването OASIS-5: до Ден 9

RRR – относително намаление на риска; CI - доверителен интервал

Голямото кървене се дефинира като: кървене, налагащо трансфузия на ≥ 2 единици пълноценна кръв, понижение на хемоглобина с >3 g/dl, интракраниално, фатално, ретроперитонеално, интраокуларно кървене или кървене, налагащо хирургична интервенция.7

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR. Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery: a meta-analysis of 4 randomized double-blind studies. Arch Intern Med. 2002;162(16):1833-1840.
 2. Agnelli G, Bergqvist D, Cohen AT, Gallus AS, Gent M, investigators P. Randomized clinical trial of postoperative fondaparinux versus perioperative dalteparin for prevention of venous thromboembolism in high-risk abdominal surgery. Br J Surg. 2005;92(10):1212-1220.
 3. Cohen AT, Davidson BL, Gallus AS, et al. Efficacy and safety of fondaparinux for the prevention of venous thromboembolism in older acute medical patients: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2006;332(7537):325-329.
 4. Buller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Fondaparinux or enoxaparin for the initial treatment of symptomatic deep venous thrombosis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2004;140(11):867-873.
 5. Buller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Subcutaneous fondaparinux versus intravenous unfractionated heparin in the initial treatment of pulmonary embolism. N Engl J Med. 2003;349(18):1695-1702.
 6. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, et al. Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010;363(13):1222-1232.
 7. Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes I, Yusuf S, Mehta SR, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2006;354(14):1464-1476.
 8. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA. 2006;295(13):1519-1530.
 9. Fox KA, Bassand JP, Mehta SR, et al. Influence of renal function on the efficacy and safety of fondaparinux relative to enoxaparin in non ST-segment elevation acute coronary syndromes. Ann Intern Med. 2007;147(5):304-310.

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Arixtrа® се предлага в предварително напълнена спринцовка в две концентрации:

- 2,5 mg/0,5 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност и

- 7,5 mg/0,6 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност. Препоръчителната дозировка на Arixtra® за всяко терапевтично показание е представена в таблица 3.

Таблица 3. Arixtra® – дозировка

#Arixtra – дозировка

ДВТ - дълбока венозна тромбоза; NSTEMI - инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмента; БЕ-белодробна емболия; STEMI - инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента; ПВТ- повърхностна венозна тромбоза; UA - нестабилна стенокардия

* Подробна информация за терапевтичните показания, дозировка и начин на приложение на Arixtrа® 2,5 mg и Arixtra® 7,5 mg ще намерите в кратката характеристика на продукта.

*** 1. Arixtra® 2,5 mg – за профилактика на ВТЕ при възрастни, подложени на големи ортопедични операции

1.1 Препоръчителна доза

Препоръчителната доза е Arixtra® 2.5 mg веднъж дневно, приложена постоперативно, чрез подкожно инжектиране.

Началната доза трябва да се приложи 6 часа след края на операцията при установено наличие на хемостаза.

1.2 При пациенти с бъбречно увреждане:

 • Креатининов клирънс > 50ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®
 • Креатининов клирънс 20–50 ml/min: Arixtra® 1,5 mg** веднъж дневно
 • Креатининов клирънс <20 ml/min: противопоказание за приложение на Arixtra®

1.3 Продължителност на профилактиката при ортопедични пациенти

Профилактиката трябва да бъде продължена до намаляване на риска от развитие на ВТЕ, като това обикновено е най-малко 5 до 9 дни след операцията, когато пациентът преминава на амбулаторно наблюдение.

При пациенти, подложени на операция за фрактура на бедрената кост, при които рикът от ВТЕ продължава да съществува и след 9 дни от края на операцията, профилактиката с фондапаринукс може да се удължи максимално до 24 допълнителни дни (или профилактика общо до 33 дни).

*** 2. Arixtra® 2,5 mg – за профилактика на ВТЕ при възрастни, подложени на коремна операция, с висок ВТЕ риск

2.1 Препоръчителна доза

Препоръчителната доза е Arixtra® 2.5 mg веднъж дневно, приложена постоперативно, чрез подкожно инжектиране.

Началната доза трябва да се приложи 6 часа след края на операцията при установено наличие на хемостаза

2.2 При пациенти с бъбречно увреждане

 • Креатининов клирънс > 50ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®
 • Креатининов клирънс 20–50 ml/min: Arixtra® 1,5 mg веднъж дневно**
 • Креатининов клирънс <20 ml/min: противопоказание за приложение на Arixtra®

2.3 Продължителност на профилактиката при пациенти, подложени на коремна операция

Профилактиката трябва да бъде продължена до намаляване на риска от развитие на ВТЕ, като това обикновено е най-малко 5 до 9 дни след операцията, когато пациентът преминава на амбулаторно наблюдение.

^3. Arixtra® 2,5 mg – за профилактика на ВТЕ при възрастни нехирургични пациенти с висок риск за ВТЕ, които са имобилизирани поради остро заболяване

3.1 Препоръчителна доза

Arixtra® 2,5 mg, веднъж дневно, подкожно

3.2 При пациенти с бъбречно увреждане

 • Креатининов клирънс >50 ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®.
 • Креатининов клирънс 20 - 50 ml/min: дозата на Arixtra® трябва да се намали до 1,5 mg** веднъж дневно
 • Креатининов клирънс <20 ml/min: противопоказание за приложение нa Arixtra®

3.3 Продължителност на профилактиката при нехирургични пациенти

При възрастни нехирургични пациенти с висок риск от тромбоемболични усложнения, клинично проучената продължителност на приложение е от 6 до 14 дни.

^^ 4. Arixtra® 2,5 mg – за лечение на възрастни с остра, симптоматична, спонтанна, повърхностна венозна тромбоза на долните крайници, без съпътстваща дълбока венозна тромбоза*

4.1 Препоръчителна доза

Arixtra® 2,5 mg, веднъж дневно, подкожно

При пациенти с предстояща операция или други инвазивни процедури: когато е възможно, фондапаринукс не трябва да се прилага 24 часа преди операцията на пациенти с повърхностна венозна тромбоза, на които предстои операция или други инвазивни процедури. Лечението с фондапаринукс 2,5 mg може да се възобнови не по-рано от 6 часа след операцията, след постигане на хемостаза.

4.2 При пациенти с бъбречно увреждане

 • Креатининов клирънс >50 ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®.
 • Креатининов клирънс 20 - 50 ml/min: дозата na Arixtra® трябва да се намали до 1,5 mg** веднъж дневно
 • Креатининов клирънс <20 ml/min: противопоказание за приложение на Arixtra®

4.3 Продължителност на лечението при пациенти с остра ПВТ на долни крайници, без придружаваща ДВТ

Лечението трябва да продължи най-малко 30 дни и до максимум 45 дни при пациенти с висок риск от тромбоемболични усложнения.

# 5. Arixtra® 2,5 mg – за лечение на нестабилна стенокардия (UA) / миокарден инфаркт без ST елевация (NSTEMI) или миокарден инфаркт с ST елевация (STEMI):

5.1 Препоръчителна доза

Arixtra® 2,5 mg, веднъж дневно, подкожно

Ако на пациент с UA/NSTEMI му предстои перкутанна коронарна интервенция (PCI), по време на провеждането й трябва да се приложи нефракциониран хепарин съгласно стандартната практика, като се има предвид потенциалния риск за пациента от кървене, включително времето от последната доза фондапаринукс 2,5 mg. Времето на повторното започване на подкожното приложение на фондапаринукс 2,5 mg след свалянето на катетъра трябва да се основава на клинична преценка. В основното UA/NSTEMI клинично проучване, лечението с фондапаринукс 2,5 mg е започвало отново не по-рано от 2 часа след свалянето на катетъра. При пациенти с UA/NSTEMI, на които им предстои операция за поставяне на байпас на коронарните артерии (CABG), по възможност фондапаринукс 2,5 mg не трябва да се прилага в продължение на 24 часа преди операцията и приложението му може да започне отново 48 часа след операцията.

Ако на пациент със STEMI му предстои непървична перкутанна коронарна интервенция, по време на провеждането й трябва да се приложи нефракциониран хепарин съгласно стандартната практика, като се има предвид потенциалния риск за пациента от кървене, включително времето от последната доза фондапаринукс 2,5 mg. Времето на повторното започване на подкожното приложение на фондапаринукс 2,5 mg след свалянето на катетъра трябва да се основава на клинична преценка. В основното STEMI клинично проучване, лечението с фондапаринукс 2,5 mg е започвало отново не по-рано от 3 часа след свалянето на катетъра. При пациенти със STEMI, на които предстои операция за поставяне на байпас на коронарните артерии (CABG), по възможност фондапаринукс 2,5 mg не трябва да се прилага в продължение на 24 часа преди операцията и приложението му може да започне отново 48 часа след операцията.

5.2 При пациенти с бъбречно увреждане

 • Креатининов клирънс >20 ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®
 • Креатининов клирънс <20 ml/min: противопоказание за приложение нa Arixtra®

5.3 Продължителност на лечението при пациенти с UA/NSTEMI или STEMI

Лечението трябва да започне колкото е възможно по-скоро след поставяне на диагнозата и да продължи най-много до 8 дни или до изписването от болница, ако то настъпи по-рано.

§ 6. Arixtra® 7,5 mg – за лечение на остра ДВТ и остра БЕ

6.1 Препоръчителна доза

Според телесното тегло, веднъж дневно подкожно

Пациенти с телесно тегло ≥ 50 kg - ≤ 100 kg: Arixtra® 7.5 mg

Пациенти с телесно теглo < 50 kg: Arixtra® 5 mg**

Пациенти с телесно теглo > 100 kg: Arixtra® 10 mg**

6.2 При пациенти с бъбречно увреждане

 • При креатининов клирънс 30-50 ml/min: Arixtra® трябва да се прилага с внимание
 • При креатининов клирънс <30 ml/min: противопоказание за приложение нa Arixtra®
 • При креатининов клирънс >50 ml/min: не е необходимо намаляване на дозата на Arixtra®

6.3 Продължителност на лечението при пациенти с остра ДВТ и остра БЕ

Лечението с Arixtra® 7,5 mg трябва да продължи най-малко 5 дни и до установяване на адекватна перорална антикоагулация (международно нормализирано съотношение / INR = 2 - 3). Съпътстващо перорално антикоагулантно лечение трябва да започне възможно най-рано и обикновено в рамките на 72 часа. Средната продължителност на приложение на Arixtrа® 7,5 mg в клиничните изпитвания е била 7 дни и клиничният опит от лечение за повече от 10 дни е ограничен.

** B България Arixtrа® e регистриран с една лекарствена форма (инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка) в две концентрации: Arixtrа® 2,5 mg/0,5 ml и Arixtrа® 7,5 mg/0,6 ml.

Приложение

Arixtrа® се предлага в предварително напълнена спринцовка в две концентрации:

- 2,5 mg/0,5 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система забезопасност и

- 7,5 mg/0,6 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност.

Автоматичната система за безопасност предпазва от евентуални убождания с иглата след употреба. Предварително напълнените спринцовки Arixtra® , предназначени за еднократна употреба, се състоят от стъклен резервоар (1 ml) игла с бутало (Фиг.12 и Фиг.13)

Фигура. 12 Arixtra® – предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност

#Arixtra – предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност

 1. Бутало: за да се различават по-добре лекарствените форми с различна концентрация, буталата на спринцовките са цветно кодирани.
 2. Място за хващане: за по-удобно хващане на спринцовката, което улеснява инжектирането за пациенти, които трябва да поставят инжекцията сами.
 3. Обезопасителен цилиндър: След като цялото съдържание на спринцовката се инжектира чрез натискане на буталото докрай, буталото трябва да се отпусне, което ще доведе до автоматично отдръпване на иглата от кожата, прибиране и трайно блокиране в обезопасителния цилиндър.
 4. Въздушно мехурче: за да се избегне загуба на лекарствен продукт, когато се използва предварително напълнена спринцовка, преди инжектиране не трябва да се освобождава въздушното мехурче от спринцовката.
 5. Защитна капачка за иглата: неподвижната защитна капачка за иглата предотвратява евентуално огъване на иглата. Капачката се отстранява преди прилагане на спринцовката ARIXTRA®, като първо се завърта и после се издърпва.

Фигура 13. Arixtra® предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност- преди и след употреба

#Arixtra предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност- преди и след употреба

Arixtra® се прилага чрез дълбока подкожна инжекция, докато пациентът лежи. Местата на приложение трябва да се редуват между лявата и дясната антеролатерална и лявата и дясната постеролатерална коремна стена. За да избегнете загубата на лекарствен продукт, когато използвате предварително напълнената спринцовка, не изгонвайте въздушното мехурче от спринцовката преди инжектирането. Цялата дължина на иглата трябва да се вкара перпендикулярно в кожна гънка, задържана между палеца и показалеца; кожната гънка трябва да се държи през цялото време на инжектиране.

#Насоки за използаве ва Арикстра

Повече информация за Arixtra® относно противопоказания, специални предупреждения, фертилитет, бременност и кърмене и други, ще намерите в кратката характеристика на продукта.

Производство

Активното вещество на Arixtra® е фондапаринукс натрий, който се произвежда изцяло чрез химичен синтез, за разлика от другите хепаринови лекарствени продукти, които са от животински произход (нефракциониран хепарин и хепарин с ниско молекулно тегло LMWH).1

Arixtra® е първият синтетичен, селективен инхибитор на фактор Xa, за парентерално приложение, одобрен за употреба през 2002 г.1,2 Arixtra® се произвежда в Aspen Notre-Dame-de-Bondeville, Франция

#Aspen Notre-Dame-de-Bondeville, Франция

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. EMA. European Public Assessment Report (EPAR) Scientific Discussion for Arixtra. Наличен на: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/arixtra-epar-scientific-discussion_en.pdf. (към 21.07.22)
 2. Samama M-M et al. Evaluation of the pharmacological properties and clinical results of the synthetic pentazaccharide (fondaparinux). ThrombosisResearch 2003; 109:1-11

Ръководства за лечение

Профилактика на ВТЕ при възрастни, подложени на коремна операция с висок риск за ВТЕ

Ръководство на Американския колегиум на гръдните лекари (ACCP)

Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines / 20122

(Антитромботична терапия и профилактика на тромбоза: базирани на доказателства Насоки за клинична практика на Американската колегия на гръдните лекари/ 2012 г.2)

„3.6.8. За пациенти, подложени на обща и коремно-тазова хирургия с висок риск от ВТЕ (6%; оценка по Caprini, ≥ 5), при които както LMWH, така и нефракционираният хепарин са противопоказани или неналични, и които не са с висок риск от усложнения от голямо кървене, предлагаме ниска доза ацетилсалицилова киселина (степен 2C), фондапаринукс (степен 2C) или механична профилактика, за предпочитане с IPC (степен 2C) вместо липса на профилактика.“2

LMWH – хепарини с ниско молекулно тегло; IPC – устройство за периодична пневматична компресия

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

Профилактика на ВТЕ при възрастни нехирургични пациенти

Ръководство на Американската асоциация по хематология (ASH)

American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients.3

(Ръководство на Американската Асоциация по хематология (2018) за венозен тромбоемболизъм: профилактика на нехирургични хоспитализирани и нехоспитализирани пациенти / 2018 3)

Нехирургични пациенти с остро заболяване: фармакологична профилактика на ВТЕ Препоръки 1, 2 и 3. „При нехирургични пациенти с остро заболяване Американското асоциация по хематология (ASH) препоръчва използване на НФХ, LMWH или фондапаринукс вместо отсъствие на профилактика с парентерален антикоагулант. Сред тези антикоагуланти препоръките са за използване на LMWH или фондапаринукс вместо НФХ. Забележка: Тези препоръки се отнасят и за пациенти с инсулт, които провеждат профилактика на ВТЕ.“3

НФХ – нефракциониран хепарин, LMWH –хепарини с ниско молекулно тегло

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

Насоки на СЗО, „COVID-19 Clinical Management“ (Клинично управление на COVID-19) ноември 2021г.

Предотвратяване на усложнения при хоспитализирани пациенти с COVID-19 „При хоспитализирани пациенти с COVID-19 без категорична индикация за антикоагулантно лечение с високи дози, се препоръчва приложение на тромбопрофилактика със стандартна дозировка на антикоагулантите вместо приложение на лечение с терапевтична или междинна дозировка. (Условна препоръка с ниско ниво на доказателственост)

Практическа информация:

Антикоагулация в терапевтична дозировка означава приложение на доза, която се използва за лечение на остър венозен тромбоемболизъм; междинната дозировка най-често се интерпретира като дозировка, която е два пъти по-висока от дозировката, прилагана за тромбопрофилактика. Панелът направи условна препоръка за приложението на стандартна доза антикоагулант за тромбопрофилактика при хоситализирани пациенти с COVID-19, които нямат категорична индикация за антикагулатно лечение с по-високи дози.

За стандартна тромбопрофилактика при хоситализирани пациенти с COVID-19, които нямат категорична индикация за антикагулатно лечение с по-високи дози могат да се прилагат потенциалните средства за терапевтична и средно интензивна антикоагулация като LMWH, НФХ или фондапаринукс.“4

НФХ – нефракциониран хепарин, LMWH –хепарини с ниско молекулно тегло

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

Лечение на БE

Съвместно Ръководство на Европейската ацоциация по кардиология(ESC) и Европейската асоциация по респираторни заболявания (ERS)

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS)

(Насоки Европейската асоциация по кардиология за диагностика и лечение на остра белодробна емболия, разработени съвместно с Европейската асоциация по респираторни болести (2019)

Парентерална антикоагулация

„При пациенти с висока или умерена клинична вероятност за БE антикоагулацията трябва да се започне, докато се чакат резултатите от диагностичните тестове. Това обикновено се прави с подкожно приложение на дозиран спрямо телесното тегло хепарин с ниско молекулно тегло (LMWH) или фондапаринукс, или i.v. нефракциониран хепарин (НФХ). LMWH и фондапаринукс са предпочитани пред НФХ за първоначална антикоагулация при БE, тъй като те носят по-нисък риск от голямо кървене и хепарин-индуцирана тромбоцитопения. Нито LMWH, нито фондапаринукс се нуждаят от рутинен мониторинг на нивата на анти-Ха.“5 (таблица 4).

Таблица 4. Препоръки за лечение на остра фаза на белодробна емболия с умерен или нисък риск5

#Таблица 4. Препоръки за лечение на остра фаза на белодробна емболия с умерен или нисък риск

Адаптирано по: Konstantinidis SV et al.5

CrCl - креатининов клирънс; INR - международно нормализирано съотношение; LMWH - хепарин с ниско молекулно тегло; ДОАК - перорален(ни) антикоагулант(и), който/които не е/са антагонист(и) на витамин К; БE - белодробна емболия; НФХ - нефракциониран хепарин; ВКА - антагонист на витамин К

aКлас на препоръка. bНиво на доказателство. cДабигатран не се препоръчва при пациенти с CrCl < 30 ml/min. Едоксабан трябва да се прилага в доза от 30 mg веднъж дневно при пациенти с CrCl от 15 – 50 ml/min и не се препоръчва при пациенти с CrCl < 15 ml/min. Ривароксабан и апиксабан трябва да се използват с повишено внимание при пациенти с CrCl 15 – 29 ml/min и употребата им не се препоръчва при пациенти с CrCl < 15 ml/min.

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

Лечение на остра повърхностна венозна тромбоза на долни крайници(ПВТ)

Ръководство на Европейската асоциация по съдова хирургия (ESVS), 2021 г. „Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis.“

(Насоки за клинична практика за лечение на венозна тромбоза.) / 2021 г.

Фондапаринукс се препоръчва при лечението на остра ПВТ на долни крайници, с локализация ≥3 cm разстояние от съединяването с дълбоките вени и простираща се на ≥5 cm дължина.6 (фигура 14).

Фигура 14. Схема с препоръки за лечение на остра повърхностна венозна тромбоза на долни крайници6

#Фигура 14.Схема с препоръки за лечение на остра повърхностна венозна тромбоза на долни крайници

Адаптирано по: Kakkos SV et al.6

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

Лечение на миокарден инфаркт без елевация на ST segmenta (NSTEMI)
Ръководство на Европейската асоциация по кардиология, 2020

„2020 ESC Gudelines fro the management of Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation .“

Ръководство за лечение на остри коронарни синдроми (ACS) при пациенти без персистираща елевация на SТ-сегмента. /2020г1

Ръководството на Европейското дружестов по кардиология от 2020 г. препоръчва на първо място НФХ като антикоагулант преди перкутанна коронарна интервенция (PCI).

Пациентите могат да бъдат подложени на сърдечна катетеризация след курс на консервативно лечение. В случаите на консервативно лечение или при логистични затруднения за транспортиране на пациенти до лаборатория за PCI се препоръчва приложение на фондапаринукс, като в тези случаи се препоръчва приложението на единичен болус с НФХ непосредствено преди PCI.1 (таблица 5).

Таблица 5. Дозов режим на антиагрегантни и антикоагулантни лекарства при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегментаa 1

#Таблица 5. Дозов режим на антиагрегантни и антикоагулантни лекарства при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента

Адаптирано по: Collet J-P et al.1
AF - предсърдно мъждене; b.i.d. - bis in die (два пъти дневно); CAD - коронарно артериално заболяване; GP - гликопротеин; i.v. - интравенозно; NOAC - перорален антикоагулант, който не е антагонист на витамин К; OAC - перорална антикоагулация/антикоагулант; o.d. - веднъж дневно; PCI - перкутанна коронарна интервенция; НФХ - нефракциониран хепарин; VKA - антагонист на витамин К

аВсички схеми на дозиране се отнасят до дози, дадени за съответните лекарства за протекция срещу тромбоза в артериалната система. bРаздел III изброява дозирането на ривароксабан в обстановка за вторична профилактика при пациенти с исхемична болест на сърцето. За изчерпателно обобщение на дозирането на OAC (NOAC и VKA) за антикоагулация с пълна доза, моля, вижте: Практическото ръководство на Европейската асоциация за сърдечен ритъм от 2018 г. относно употребата на NOAC при пациенти с предсърдно мъждене

Прочетете повече (налично към 25 Юли 2022)

BG-VIA-81 (10/2023)

Референции:

 1. ESC. 2020 Acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (management of) guidelines: ESC clinical practice guidelines. European Society of Cardiology. Налично на:
  https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/14/1289/5898842 Публикувано 2020. Последен достъп 25 Юли 2022.
 2. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, et al. Executive summary: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):7S-47S.
 3. Schunemann HJ, Cushman M, Burnett AE, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients. Blood Adv. 2018;2(22):3198-3225.
 4. WHO. COVID-19 clinical management: living guidance. Наличен на:
  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349321/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.2-eng.pdf. Публикуван м. ноември 2021. (към 25 Юли 2022).
 5. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020;41(4):543-603.
 6. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 clinical practice guidelines on the management of venous thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;61(1):9-82.

Кратка продуктова информация

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност

Лекарствена форма: инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност Количествен и качествен състав: Всяка предварително напълнена спринцовка (0,5 ml) съдържа 2,5 mg фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium). Терапевтични показания: Профилактика на венозна тромбоемболия при възрастни, подложени на големи ортопедични операции на долните крайници като фрактури на бедрената кост, тежки операции на коляното или операции за смяна на тазобедрената става; Профилактика на венозна тромбоемболия при възрастни, подложени на коремна операция, при които е установен висок риск от развитие на тромбоемболични усложнения като пациенти с предстояща коремна операция по повод карцином; Профилактика на венозна тромбоемболия при възрастни нехирургични пациенти с определен висок риск за развитие на венозна тромбоемболия, които са имобилизирани поради остро заболяване като сърдечна недостатъчност и/или остри респираторни заболявания, и/или остри инфекции или възпалително заболяване; Лечение на нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (UA/NSTEMI) при възрастни, при които не е показано спешно (< 120 min) инвазивно лечение (перкутанна коронарна интервенция); Лечение на миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента (STEMI) при възрастни, които са лекувани с тромболитици или които първоначално не са получили друг вид реперфузионна терапия; Лечение на възрастни с остра симптоматична спонтаннa повърхностна венoзна тромбоза на долните крайници, без съпътстваща дълбока венозна тромбоза. Дозировка и начин на приложение: Фондапаринукс се прилага чрез дълбока подкожна инжекция. Интравенозно приложение на фондапаринукс - само първата доза при пациенти с миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента. Пациенти, подложени на големи ортопедични или коремни операции: препоръчваната доза е 2,5 mg веднъж дневно, приложена постоперативно чрез подкожно инжектиране. Началната доза трябва да се приложи 6 часа след края на операцията при установено наличие на хемостаза. Продължителността на лечението е най-малко 5 до 9 дни след операцията. При операция, свързана с фрактура на бедрената кост да се има предвид приложението на продължителна профилактика за максимално 24 допълнителни дни. Нехирургични пациенти с висок риск за развитие на тромбоемболични усложнения на базата на оценка на индивидуалния риск: препоръчваната доза е 2,5 mg веднъж дневно, приложена под формата на подкожна инжекция, продължителност на лечението от 6 до 14 дни. Лечение на нестабилна стенокардия/миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (UA/NSTEMI) и миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента (STEMI): препоръчваната доза при UA/NSTEMI e 2,5 mg веднъж дневно, приложена под формата на подкожна инжекция. При STEMI препоръчваната доза e 2,5 mg веднъж дневно, като първата доза се прилага интравенозно, а следващите дози се прилагат чрез подкожна инжекция. Лечението трябва да започне възможно по-скоро след поставяне на диагнозата, като продължителността е най-много до 8 дни или до изписването от болница, ако то настъпи по-рано. Ако предстои перкутанна коронарна интервенция (PCI), по време на провеждането й трябва да се приложи нефракциониран хепарин съгласно стандартната практика, като се има предвид потенциалния риск за пациента от кървене, включително времето от последната доза фондапаринукс. Времето на повторното започване на подкожното приложение на фондапаринукс след свалянето на катетъра трябва да се основава на клинична преценка, но не по-рано от 2 часа (при UA/NSTEMI) и не по-рано от 3 часа (при STEMI). UA/NSTEMI/STEMI пациенти, на които предстои операция за поставяне на байпас на коронарните артерии (CABG): по възможност фондапаринукс не трябва да се прилага в продължение на 24 часа преди операцията и приложението му може да започне отново 48 часа след операцията. Лечение на повърхностна венoзна тромбоза: препоръчвaната доза е 2,5 mg веднъж дневно, приложена чрез подкожна инжекция. Пациентите, подходящи за лечение с 2,5 mg фондапаринукс, трябва да имат остра симптоматична изолирана спонтанна повърхностна венoзна тромбоза на долните крайници, с дължина поне 5 сm, която е документирана чрез ехографско изследване или други обективни методи. Лечението трябва да започне възможно най-скоро след поставяне на диагнозата и след изключване на съпътстваща дълбока венозна тромбоза или на повърхностна венoзна тромбоза, в рамките на 3 сm от мястото на съединяване на вена сафена с вена феморалис. Лечението трябва да продължи най-малко 30 дни и до максимум 45 дни при пациенти с висок риск от тромбоемболични усложнения. Ако предстои операция или други инвазивни процедури, когато е възможно, фондапаринукс, не трябва да се прилага 24 часа преди операцията. Лечението може да се възобнови не по-рано от 6 часа след операцията, след постигане на хемостаза. Педиатрична популация: не се препоръчва употребата на фондапаринукс при деца под 17 години поради липса на данни за безопасност и ефикасност. Противопоказания: свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества; активно клинично значимо кървене; остър бактериален ендокардит; тежко бъбречно увреждане, дефинирано от креатининов клирънс < 20 ml/min. Нежелани лекарствени реакции: най-честите сериозни нежелани реакции, съобщавани при фондапаринукс, са усложнения, свързани с кървене (с различно местоположение, включително и редки случаи на вътречерепно/ вътремозъчно и ретроперитонеално кървене) и анемия; фондапаринукс трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти, които имат повишен риск от кървене; безопасността на фондапаринукс е оценявана при различни пациенти групи, при които фондапаринукс е прилаган в дозировка и продължителност в съотвествие с одобрените терапевтични показания за лекарството; тези нежелани реакции трябва да се интерпретират в хирургичния или медицински контекст на показанията; НЛР, изброени по честота са следните: Чести (≥1/100 до <1/10) – анемия, постоперативен кръвоизлив, утеро-вагинален кръвоизлив*, хемоптиза, хематурия, хематом, кървене от венците, пурпура, епистаксис, стомашно-чревно кървене, хемартроза *, очно кървене*, посиняване*. Нечести (≥1/1 000 до <1/100) – тромбоцитопения, тромбоцитемия, тромбоцитни аномалии, нарушения на кръвосъсирването, главоболие, задух, гадене, повръщане, отклонения в резултатите от функционални изследвания на черния дроб, повишаване на стойностите на чернодробните ензими, еритематозен обрив, сърбеж, оток, периферен оток, болка, повишена температура, гръдна болка, секреция от раната. Редки (≥1/10 000 до <1/1 000) – инфекция на постоперативни рани, ретроперитонеално кървене*, чернодробно, вътречерепно/вътремозъчно кървене*, алергична реакция (включително много редки случаи на ангиоедем, анафилактоидна/анафилактична реакция), хипокалиемия, повишаване на небелтъчен азот (урея, пикочна киселина, аминокиселини и др), безпокойство, обърканост, замайване, сънливост, световъртеж, хипотония, кашлица, коремна болка, диспепсия, гастрит, запек, диария, билирубинемия, реакция на мястото на инжектиране, болки в краката, умора, зачервяване, синкоп, горещи вълни, генитален оток. (със* са отбелязани НЛР, които възникват при по-високи дози 5 mg/0,4 ml, 7,5 mg/0,6 ml и 10 mg/0,8 ml); профилът на нежелани събития, докладван в програмата за остър коронарен синдром с фондапаринукс, е в съответствие с нежеланите лекарствени реакции, установени при профилактика на венозна тромбоемболия; най-често докладваните нежелани събития в UA/NSTEMI клиничното изпитване от фаза III (докладвани при най-малко 1% от пациентите на фондапаринукс) са били главоболие, гръдна болка и предсърдно мъждене; в клинично изпитване от фаза ІІІ при пациенти с миокарден инфаркт с елевация на ST‑сегмента най-честите докладвани нежелани събития, които не са били свързани с кървене (докладвани при най-малко 1% от пациентите на фондапаринукс) са били предсърдно мъждене, пирексия, гръдна болка, главоболие, камерна тахикардия, повръщане и хипотония.

По лекарско предписание!

Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете ARIXTRA®!

За пълна информация: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml инжекционен разтвор, предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност

Лекарствена форма: инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка с автоматична система за безопасност. Разтворът е прозрачна и безцветна до бледо жълта течност. Количествен и качествен състав: Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 7,5 mg фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium) в 0,6 ml разтвор за инжекции. Терапевтични показания: Лечение на възрастни с остра дълбока венозна тромбоза и лечение на остър белодробен емболизъм, с изключение на хемодинамично нестабилни пациенти или пациенти, при които е необходима тромболиза или белодробна емболектомия. Дозировка и начин на приложение: Фондапаринукс се прилага чрез дълбока подкожна инжекция. Препоръчваната доза фондапаринукс е 7,5 mg (пациенти с телесно тегло ≥ 50, ≤ 100 kg) веднъж дневно чрез подкожна инжекция. За пациенти с телесно тегло < 50 kg, препоръчваната доза е 5 mg. За пациенти с телесно тегло > 100 kg, препоръчваната доза е 10 mg. Лечението трябва да продължи най-малко 5 дни и до установяване на адекватна перорална антикоагулация (международно нормализирано съотношение 2 до 3). Съпътстващо перорално антикоагулантно лечение трябва да започне възможно най-рано и обикновено в рамките на 72 часа. Средната продължителност на приложение в клиничните изпитвания е била 7 дни и клиничният опит от лечение за повече от 10 дни е ограничен. Да се прилага с внимание при пациенти на възраст ≥75 години, тъй като бъбречната функция намалява с възрастта. Да се прилага с внимание при пациенти с умерено бъбречно увреждане. Не трябва да се прилага при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min). Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко чернодробно увреждане. При тежко чернодробно увреждане да се прилага с внимание, тъй като тази група пациенти не е проучвана. Не се препоръчва употребата на фондапаринукс при деца под 17 години поради липса на данни за безопасност и ефикасност. Противопоказания: свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества; активно клинично значимо кървене; остър бактериален ендокардит; тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min). Нежелани лекарствени реакции: най-честите сериозни нежелани реакции, съобщавани при фондапаринукс, са усложнения, свързани с кървене (с различно местоположение, включително и редки случаи на вътречерепно/ вътремозъчно и ретроперитонеално кървене) и анемия; фондапаринукс трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти, които имат повишен риск от кървене; безопасността на фондапаринукс е оценявана при различни пациентски групи, при които фондапаринукс е прилаган в дозировка и продължителност в съотвествие с одобрените терапевтични показания за лекарството; тези нежелани реакции трябва да се интерпретират в хирургичния или медицински контекст на показанията; НЛР, изброени по честота са следните: Чести (≥1/100 до <1/10) – анемия, постоперативен кръвоизлив, утеро-вагинален кръвоизлив*, хемоптиза, хематурия, хематом, кървене от венците, пурпура, епистаксис, стомашно-чревно кървене, хемартроза*, очно кървене*, посиняване*. Нечести (≥1/1 000 до <1/100) – тромбоцитопения, тромбоцитемия, тромбоцитни аномалии, нарушения на кръвосъсирването, главоболие, задух, гадене, повръщане, отклонения в резултатите от функционални изследвания на черния дроб, повишаване на стойностите на чернодробните ензими, еритематозен обрив, сърбеж, оток, периферен оток, болка, повишена температура, гръдна болка, секреция от раната. Редки (≥1/10 000 до <1/1 000) – инфекция на постоперативни рани, ретроперитонеално кървене*, чернодробно, вътречерепно/вътремозъчно кървене*, алергична реакция (включително много редки случаи на ангиоедем, анафилактоидна/анафилактична реакция), хипокалиемия, повишаване на небелтъчен азот (урея, пикочна киселина, аминокиселини и др), безпокойство, обърканост, замайване, сънливост, световъртеж, хипотония, кашлица, коремна болка, диспепсия, гастрит, запек, диария, билирубинемия, реакция на мястото на инжектиране, болки в краката, умора, зачервяване, синкоп, горещи вълни, генитален оток. (със* са отбелязани НЛР, които възникват при по-високи дози 5 mg/0,4 ml, 7,5 mg/0,6 ml и 10 mg/0,8 ml)

По лекарско предписание!

Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете ARIXTRA®!

За пълна информация: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

BG-VIA-81 (10/2023)

Уведомление: ИАЛ-42170-6.10.2023 г.

Терапевтични показания

Терапевтични показания на Arixtra®

Arixtra® е синтетичен, селективен, инхибитор на фактор Xa за парентерално приложение, с широк спектър от показания

Механизъм на действие

Arixtra® - Механизъм на действие

Arixtra® - Механизъм на действие

Ефикасност

Ефикасност на Arixtra®

Ефикасност на Arixtra®

Профил на безопасност и поносимост

Профил на безопасност и поносимост

Фондапаринукс е с благоприятен профил на безопасност и ниски честоти на голямо кървене

Дозировка и начин на приложение

Дозировка и начин на приложение на Арикстра

Arixtra® - дозировка и начин на приложение

Ръководства за лечение

Ръководства за лечение

Ръководства за лечение

Кратка продуктова информация

Arixtra®- кратка продуктова информация